Zadania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

1. Rejestracja wniosków o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

2. Analiza i weryfikacja poprawności oraz kompletności przedłożonych wraz z wnioskiem wymaganych dokumentów w zakresie:

a) zgodności z wnioskiem;

b) prawidłowości mapy wykorzystanej do projektowania w zakresie: obszaru, skali, treści, redakcji, aktualności i czytelności;

c) czytelności graficznej projektowanych przewodów i urządzeń;

d) bezkolizyjnego usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z zachowaniem przepisów i norm odległości.

3. Organizacja narad koordynacyjnych oraz wyznaczanie porządku obrad.

4. Merytoryczna współpraca z przedstawicielami zarządców sieci uzbrojenia terenu oraz pozostałymi uczestnikami narady (Wydziały i Biura Urzędu Miasta Szczecin).

5. Aktualizacja bazy danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT).

6. Wysyłanie do Inwestorów zapytań o stan realizacji inwestycji będącej przedmiotem narady koordynacyjnej, a także inwestycji, które uzyskały pozwolenie na budowę lub zostały przyjęte zgłoszeniem robót nie wymagających pozwolenia na budowę, a nie były przedmiotem narady koordynacyjnej.

7. Sporządzanie, z upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin, odpisów protokołów z narad koordynacyjnych.

8. Przeprowadzanie przez Przewodniczącego, w razie konieczności, wizji lokalnych w terenie.

 

Przejdź do zadań:

- Pracowni Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,

- Pracowni Katastru Nieruchomości,

- Pracowni Baz Danych Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,,

- Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,

- Zespołu Informatyki,

- Zespołu Organizacyjno-administracyjnego,

- Specjalista ds. geoinformatyki i wdrożeń,

- Specjalista ds. ewidencji gruntów i budynków.

Liczba odsłon artykułów:
834841
Designed by Free Joomla Templates