Drukuj

 

3. WYDAWANIE UWIERZYTELNIONYCH WYRYSÓW I WYPISÓW Z EWIDENCJI GRUNTÓW, BUDYNKÓW I LOKALI Z TERENU MIASTA SZCZECINA

Podstawa prawna: art. 24 ust.3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2017r. poz. 2101), § 51 ust 1 pkt 2 i 3 I §52 rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. (Dz.U.01.38.454).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. "Zamówienie dokumentacji przeznaczonej do dokonania wpisu w księdze wieczystej"
lub
"Zamówienie"
2. Załączniki:
- do zamówienia dot. nieruchomości gruntowych
- do zamówienia dot. nieruchomości lokalowych
3. Do wglądu:
- dokumenty potwierdzające prawo dysponowanie nieruchomością,
- upoważnienie potwierdzone notarialnie (w przypadku składania wniosku przez osobę upoważnioną).

II. OPŁATY:
Opłata za udzielenie informacji:
Wysokość opłat określa załącznik Dziennika Ustaw o Prawie geodezyjnym i kartograficznym.

III. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

V. UWAGI:
Wyrysy i wypisy z operatu ewidencyjnego są wydawane odpłatnie na żądanie:

  • właścicieli,
  • osób fizycznych i prawnych, w których władaniu znajduje się grunt, budynek lub lokal,
  • osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które mają interes prawny w tym zakresie,
  • organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego.

 

Przejdź do:

1. UDZIELANIE INFORMACJI O GRUNTACH, BUDYNKACH I LOKALACH Z TERENU MIASTA SZCZECINA

2. WYDAWANIE KOPII MAPY ZASADNICZEJ DO CELÓW LOKALIZACYJNYCH

4. PRZYJMOWANIE ZMIAN DANYCH EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

5. PRZEPROWADZANIE NARAD KOORDYNACYJNYCH PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

 

Liczba odsłon artykułów:
834873
Designed by Free Joomla Templates