Artykuły

Do wniosku o uzgodnienie należy załączyć:

 

1) minimum 2 egzemplarze planu sytuacyjnego zawierającego propozycję usytuowania projektowanych przewodów lub urządzeń, sporządzonego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta,

2) kartę rejestracyjną mapy do celów projektowych potwierdzającą przyjęcie mapy do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

3) kserokopię decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub o ustaleniu lokalizacji celu publicznego (dot. sieci) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

4) kserokopie aktualnych warunków technicznych podłączenia projektowanego uzbrojenia terenu.

5) opracowane geodezyjnie zestawienie współrzędnych punktów charakterystycznych projektowanych sieci uzbrojenia terenu (punkty włączenia, punkty załamań) w układzie PL-2000, dodatkowo w wersji elektronicznej (*.txt).

6) projekt w wersji elektronicznej w formacie (*.dxf lub *.dwg) – wersja AutoCad max. 2009

7) oryginał pełnomocnictwa lub jego kopię wierzytelną oraz opłatę skarbową w przypadku gdy wnioskodawcą nie jest projektant lub inwestor.

Liczba odsłon artykułów:
834856
Designed by Free Joomla Templates