Zadania Zespołu Organizacyjno-Administracyjnego:

-obsługa kancelaryjno-biurowa Ośrodka,

-przygotowywanie wewnętrznych aktów prawnych i projektów umów,

-prowadzenie spraw osobowych pracowników,

-naliczanie wynagrodzeń,

-prowadzenie wymaganych przepisami prawa rozliczeń z ZUS i Organami Skarbowymi,

-przechowywanie dokumentów księgowych oraz planów i sprawozdań finansowych,

-zaopatrzenie w sprzęt, materiały biurowe, kartograficzne i reprodukcyjne,

-gospodarka lokalami i wyposażeniem biurowym,

-obsługa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

-dokonywanie okresowych inwentaryzacji majątku Ośrodka,

-wykonywanie czynności rachunkowych pod nadzorem Głównego Księgowego,

-prowadzenie rejestru skarg, wniosków i petycji.

 

Przejdź do zadań:

- Pracowni Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,

- Pracowni Katastru Nieruchomości,

- Zespołu Systemu Informacji o Terenie,

- Biura Obsługi Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,

- Zespołu Informatyki,

- Zespołu Organizacyjno-administracyjnego,

- Specjalista ds. geoinformatyki i wdrożeń,

- Specjalista ds. ewidencji gruntów i budynków.

Liczba odsłon artykułów:
834844
Designed by Free Joomla Templates