PRZYKŁADOWO WYPEŁNIONE WNIOSKI

 

 

 

 

Zapoznaj się z uwagami dotyczącymi lokalu

 

1. Zgodnie z ustawą o własności lokali, samodzielność lokalu potwierdza organ architektoniczno-budowlany wydając zaświadczenie o samodzielności lokali.

2. W imieniu wspólnoty mieszkaniowej wniosek podpisuje zarząd wspólnoty mieszkaniowej, który został upoważniony w uchwale do podjęcia czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu.

3. Zgodnie z § 47 ust. 2 rozporządzenia w sprawie EGiB zmiana powierzchni lokalu wyodrębnionego, z którym związany jest udział we współwłasności gruntu lub zmiana powierzchni pomieszczenia przynależnego do tego lokalu, nie jest możliwa bez dokumentu prawnego, określającego nowe wartości udziałów w nieruchomości wspólnej, takiego jak: 
-odpis lub zawiadomienie z księgi wieczystej;
-akt notarialny;
-orzeczenie sądu.

4. Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy o własności lokali połączenie dwóch lokali stanowiących odrębne nieruchomości w jedną nieruchomość lub podział lokalu wymaga zgody współwłaścicieli nieruchomości wspólnej wyrażonej w uchwale.  

6. Zgodnie z definicją izby zawartą w rozporządzeniu za izbę uważamy pomieszczenie w lokalu mieszkalnym, oddzielone od innych pomieszczeń stałymi ścianami sięgającymi od podłogi do sufitu, o powierzchni nie mniejszej niż 4 m2, z bezpośrednim oświetleniem dziennym w ścianie zewnętrznej budynku (oknem lub oszklonymi drzwiami).

7. Za izby uznaje się nie tylko pokoje, ale również kuchnie spełniające powyższe kryteria, za izby nie uznaje się - bez względu na wielkość powierzchni i sposób oświetlenia - przedpokojów, holi, łazienek, ubikacji, spiżarni, werand, ganków oraz schowków.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt: 91 42 45 196

Uzupełnione wnioski w formie cyfrowej można przesłać:

- na adres e-mail: modgik@um.szczecin.pl - (z podpisem elektronicznym przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego lub podpisem zaufanym )

- za pomocą platformy ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/MODGiK_Szczecin

- dostarczyć osobiście poprzez wrzucenie do urny znajdującej się przy wejściu

- przesyłką pocztową

 

 

Poszczególne przypadki